Πρόγραμμα Ημερίδας

18.00 Προσέλευση
18.05 Χαιρετισμοί
18.15 «Η ζωή του Τριανταφυλλίδη στη Ρουμανία»
Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη,
Αναπλ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας
18.35 «Η σημασία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος για τη Βυτίνα»
Κων/νος Παναγόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Τριανταφυλλιδείου Κληροδοτήματος
19.00 «Η δημιουργία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος και η πορεία του μέχρι σήμερα»
Παναγιώτης Παπαδέλος, Φιλόλογος, Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων
19.30 «Δυνατότητες συμβολής του Τριανταφυλλειδίου  Κληροδοτήματος στη διατήρηση της βιοποικιλότητας  της Πελοποννήσου»
Καρέτσος Γεώργιος, Διευθυντής ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ